Voorstel wettekst

Voorstel wettekst ter vervanging van Landsverordening van de 9e juli 1971 houdende regelen betreffende de bescherming van de titel registeraccountant.

Voorstel:

Landsverordening van de xx xxx 2013 houdende regelen betreffende de bescherming van de titel registeraccountant en van de titel accountant-administratieconsulent.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032573/geldigheidsdatum_01-06-2013#Hoofdstuk6

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-681.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-680.html

IN NAAM DER KONING

DE WAARNEMENDE GOUVERNEUR

Van Curacao,

In overweging genomen hebbende:

Dat het wenselijk is nadere regelen te stellen betreffende de bescherming van de titel registeraccountant en van de titel accountant-adminsitratieconsulent;

Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening, vervangende de Landsverordening van de 9e juli 1971 houdende regelen betreffende de bescherming van de titel registeraccountant:

Artikel 1

1. De titel accountant wordt beschermd, degene die is ingeschreven in het register, als bedoeld in de Nederlandse Wet op het accountantsberoep (Stb. 2012, 680),  is gerechtigd tot het voeren van de titel Registeraccountant, afgekort RA of Accountants-Administratieconsulent, afgekort AA. De titel wordt bij het besluit tot inschrijving verleend.

2. Het is degene die niet in het accountantsregister is ingeschreven of als zodanig lid of geassocieerd lid is van de International Federation  of  Accountants (IFAC) en waarvan het lidmaatschap niet is opgeschort,  verboden om anders dan in besloten kring de titels, genoemd in het eerste lid, of de benaming accountant zonder nadere toevoeging dan wel in samenstelling of afkorting te voeren, dan wel zich zodanig te gedragen, dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk kan zijn gewekt, dat hij tot het voeren van die benaming gerechtigd is.

3. In afwijking van het tweede lid is het degene die in een dienstbetrekking werkzaam is onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een accountant, toegestaan de benaming adjunct-accountant, assistent-accountant of een andere soortgelijke benaming te voeren.

Artikel 2

1. Degene, die in strijd handelt met artikel 1, tweede lid wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

3. Indien tijdens het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in het eerste lid nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in dat lid onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee weken of een geldboete van de tweede categorie. Onder vroegere veroordeling wordt mede verstaan een vroegere veroordeling door een strafrechter in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

4. Het krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking wordt mededeling gedaan door publicatie in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Gegeven te Willemstad [datum]

Advertentie

There are no comments on this page.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: